ศาลแพ่งธนบุรี
Thon Buri Civil Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแพ่งธนบุรี

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2563 ศาลแพ่งธนบุรีจัดส่งหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด สำเนาคำพิพากษา คำสั่ง หรือเอกสารต่างๆ ที่คู่ความ/ผู้มีส่วนได้เสียมีคำขอ และขอคัดถ่ายให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ของผู้ขอฟรี (โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย) ตามนโยบายของประธานศาลฎีกา เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่คู่ความและประชาชน
image

image รูปภาพ
image

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2563 ศาลแพ่งธนบุรีจัดส่งหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด สำเนาคำพิพากษา คำสั่ง หรือเอกสารต่างๆ ที่คู่ความ/ผู้มีส่วนได้เสียมีคำขอ และขอคัดถ่ายให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ของผู้ขอฟรี (โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย) ตามนโยบายของประธานศาลฎีกา เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่คู่ความและประชาชน


image เอกสารแนบ