ศาลแพ่งธนบุรี
Thon Buri Civil Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแพ่งธนบุรี

ปีที่ 18 ฉบับที่ 34 นางวราภรณ์ สหัสโพธิ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีให้การต้อนรับ และให้โอวาทแก่คณะผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 72 เข้ารับการศึกษาอบรมการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลแพ่งธนบุรี
image

image รูปภาพ
image

        นางวราภรณ์ สหัสโพธิ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี ให้การต้อนรับ และให้โอวาทแก่คณะผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 72 เข้ารับการศึกษาอบรมการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลแพ่งธนบุรี วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 นาฬิกา นางวราภรณ์  สหัสโพธิ์          ธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี นางระวีวรรณ โอฬารสกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี และเลขานุการศาลแพ่งธนบุรี ให้การต้อนรับและให้โอวาทแก่คณะผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 72 จำนวน 10 คน เข้ารับการศึกษาอบรมการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง รอบที่ 2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลแพ่งธนบุรี