ศาลแพ่งธนบุรี
Thon Buri Civil Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแพ่งธนบุรี

ปีที่ 18 ฉบับที่ 18 ศาลแพ่งธนบุรีจัดทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19)
image

image รูปภาพ
image

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ศาลแพ่งธนบุรีให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) โดยจัดทำการฉีดพ่นน=ายาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้ องกัน
การติดเชื้อและการแพร่ระบาดโรคไวรัส ณ บริเวณภายในอาคารศาลแพ่งธนบุรี


image เอกสารแนบ