ศาลแพ่งธนบุรี
Thon Buri Civil Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแพ่งธนบุรี

ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๓ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ พิธีเปิดศูนย์จัดการมรดกศาลแพ่งธนบุรี
image

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ นาฬิกา ศาลแพ่งธนบุรีโดยนางวราภรณ์  สหัสโพธิ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี เป็นประธานในพิธีการเปิดศูนย์จัดการมรดกศาลแพ่งธนบุรี ณ บริเวณชั้น ๓ อาคารศาลแพ่งธนบุรี                          ทั้งนี้ศาลแพ่งธนบุรีได้จัดตั้งศูนย์จัดการมรดกขึ้นเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนที่ยากจนและไม่มีทนายความ                      จัดวางระบบการรับคำร้อง การนัดคดี และไต่สวนคดี ตลอดจนการออกคำสั่งคดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกแยกออกจากพิจารณาคดีพิพากษาทั่วไป เพื่อให้การมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น                         โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

 


image เอกสารแนบ